Pirkimo - pardavimo taisyklės


1.    BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.    Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, kartu su kitais šios taisyklėse nurodytais dokumentais, (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant Prekes el. parduotuvėje www.22c.lt (toliau – El. parduotuvė). Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir atsiskaityti už jas Taisyklėse numatyta tvarka.
1.2.    Naudodamiesi  El. parduotuve ir užsakydami joje Prekes, taip pat sukurdami Paskyrą, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šiomis Taisyklėmis bei jose nustatytomis Pirkėjo teisėmis bei pareigomis, sutinkate besąlygiškai ir neatšaukiamai jų laikytis, taip pat patvirtinate, jog Jums yra žinoma, kad Pardavėjo konsultacijos dėl Prekių įsigijimo yra tik rekomendacinio pobūdžio ir galutinį sprendimą dėl konkrečių Prekių El. parduotuvėje įsigijimo priimate savo valia ir nuožiūra. Pirkėjui, nesutinkant prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės naudotis El. parduotuve, registruoti Paskyros ir joje įsigyti Prekių.
1.3.    Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:
1.3.1.    Taisyklės – šioje El. parduotuvėje pateikiamos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos naudojimosi El. parduotuve bei joje siūlomų Prekių pirkimo – pardavimo sąlygos, taip pat Šalių teisės, pareigos bei atsakomybė už šių Taisyklių pažeidimą.
1.3.2.    Prekės – daiktai, kuriuos siūloma įsigyti arba kurie parduodami Pirkėjui per Pardavėjo administruojamą El. parduotuvę. 
1.3.3.    Pardavėjas – Prekes parduodanti bei El. parduotuvę administruojanti ir prižiūrinti Uždaroji akcinė bendrovė "GEDALEKSAS", juridinio kodas 122907097, buveinės adresas Pramonės g. 26, Vilnius, Lietuva. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybinė įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT229070917. Plačiau apie Pardavėja informacija yra pateikiama El. Parduotuvės skiltyje Apie mus bei Kontaktai.
1.3.4.    Pirkėjas – juridinis asmuo (įmonė) ar fizinis asmuo, kuris naudojasi El. parduotuve ir joje įsigyja Prekes. Toliau šiose Taisyklėse naudojama sąvoka Pirkėjas apims visus fizinius ar juridinius asmenis, įsigyjančius Prekes El. parduotuvėje, o atskiros šių Taisyklių nuostatos bus taikomos tik Vartotojams
1.3.5.    Vartotojai -  fiziniai asmenys, įsigyjantys Prekes El. parduotuvėje su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais).
1.3.6.    Paskyra – Pirkėjo atliekamos registracijos El. parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.
1.3.7.    Asmens duomenys – bet kokia Pardavėjo surinkta informacija apie Pirkėją ar jo atstovą (fizinį asmenį) kaip tai apibrėžia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 4 straipsnio 1 punktas. 
1.3.8.    Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas.
1.4.    Pirkimo – pardavimo sutartis dėl konkrečios Prekės įsigijimo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas El. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir patvirtinęs, jog yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, patvirtina Prekių užsakymą, jį apmoka ir/arba gauna Prekių užsakymo patvirtinimą šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
1.5.    Pardavėjas Pirkėjo Asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, todėl rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos, El. parduotuvės skiltyje Privatumo politika.
1.6.    Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2000, Nr. 85-2581; 2007, Nr. 12-488) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis (Žin., 2001, Nr. 51-1778; TAR, 2014-07-28, Nr. 2014-10565), laikantis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, bei nusistovėjusia prekių pirkimo pardavimo gerąją verslo praktika. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa visai ar dalinai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
1.7.    Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjai yra informuojami El. parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo El. parduotuvėje. Pirkėjui, apsiperkant El. parduotuvėje, taikoma jo Prekės užsakymo patvirtinimo metu galiojanti Taisyklių redakcija.


2.    PREKĖS, JŲ KAINA IR APMOKĖJIMO BEI PRISTATYMO TVARKA
2.1.    Visa informacija apie Prekę, jos kainą bei Prekei taikomą gamintojo garantijos terminą, jeigu tokia taikoma, taip pat preliminarų Prekės pristatymo terminą, yra nurodoma El. parduotuvėje pateikiamų Prekių aprašymuose. El. parduotuvėje pateikiamų Prekių nuotraukos yra tik iliustracinio pobūdžio ir jose nurodytos Prekių spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, įpakavimas ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl Pirkėjas, norėdamas įsigyti Prekę, visais atvejais turėtų vadovautis informacija apie Prekę, kuri nurodoma konkrečios El. parduotuvėje siūlomos Prekės aprašyme.
2.2.    Prekės kaina El. parduotuvėje nurodoma eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jei tokie taikomi, taip pat nurodoma Prekės kainai taikoma nuolaida, jeigu tokia taikoma.
2.3.    Pirkėjas už Prekę gali atsiskaityti jos užsakymo pateikimo metu siūlomu pasirinkti vienu ar daugiau iš toliau nurodytų būdų:
2.3.1.    naudojantis elektronine bankininkyste;
2.3.2.    banko pavedimu;
2.3.3.    grynaisiais pinigais ar banko kortele Prekės pristatymo/atsiėmimo metu;
2.3.4.    naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga;
2.3.5.    kitais El. parduotuvėje nurodytais būdais.
2.4.    Jei Pirkėjas pasirenka šių Taisyklių 2.3.3. punkte nurodytą atsiskaitymo už Prekę jos pristatymo metu būdą, Pirkėjas turi priimti užsakytą Prekę jos užsakymo patvirtinime nurodytą Prekės pristatymo dieną ir atsiskaityti už Prekę jos pristatymo metu.
2.5.    Jei Pirkėjas pasirenka šių Taisyklių 2.3.3. punkte nurodytą atsiskaitymo už Prekę jos atsiėmimo metu būdą, Pirkėjas turi atsiimti užsakytą Prekę ir už ją atsiskaityti per 7 kalendorines dienas nuo Prekės užsakymo patvirtinimo gavimo dienos.
2.6.    Pardavėjas patvirtina Prekės užsakymą, kai Pirkėjas jį apmoka vienu iš šių Taisyklių 2.3. punkte nurodytu būdu arba įsipareigoja apmokėti (jei pasirenkamas atsiskaitymo už Prekę jos pristatymo/atsiėmimo metu būdas) ir apie Prekės užsakymo patvirtinimą informuoja Pirkėją jo Paskyroje arba Prekės užsakymo metu nurodytu el. paštu. 
2.7.    Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, jog išimtinais atvejais Pardavėjas gali nepatvirtinti Prekės užsakymo arba atšaukti ir anuliuoti patvirtintą Prekės užsakymą, jei dėl El. parduotuvės informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams), kai Prekės aprašyme nurodytos Prekės nėra Pardavėjo sandėliuose ir jos pristatymas iš gamintojo užtruks neproporcingai ilgai, ir/arba nurodyta Prekė nebegaminama, ir/arba keitėsi Prekės kaina. Pirkėjas apie Prekės užsakymo vykdymo nutraukimą ar patvirtinimo anuliavimą, arba apie pasikeitusį Prekės pristatymo terminą, jos kainą ar kitas sąlygas, yra nedelsiant informuojamas jo Paskyroje ar Prekės užsakymo metu nurodytu el. pašto adresu. Jei keičiasi Prekės pristatymo terminai, kaina ar kitos sąlygos, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekės pristatymo terminus ir kitas sąlygas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas pagal tokį anuliuotą Prekės užsakymą.
2.8.    Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekės pirkimo dokumentai – PVM sąskaita faktūra, kuri kartu yra ir Prekei taikomos garantijos dokumentai, jam gali būti pateikiami fiziniu būdu kartu su Preke arba elektroniniu būdu Pirkėjo Paskyroje ar Prekės užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau nei per 3 dienas nuo Prekės pristatymo ar jos atsiėmimo Pardavėjo parduotuvėje. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
2.9.    Pirkėjui Prekė yra pristatoma jo Prekės užsakymo pateikimo metu pasirinktu vienu iš toliau nurodytų būdų:
2.9.1.    Prekės pristatymo į namus paslauga;
2.9.2.    Prekės atsiėmimas Pardavėjo parduotuvėje.
2.10.    Prekės pristatymo paslaugos kaina yra nurodoma Prekės užsakymo pateikimo metu.
2.11.    Pirkėjas, Prekės užsakymo metu pasirinkdamas Prekės pristatymo į namus paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekės pristatymo adresą bei nurodyti asmenį, kuris priims Prekę, arba Prekę priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar galiojantį vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
2.12.    Pristatymo terminai nurodyti Prekės aprašyme yra preliminarūs. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekės užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pristatymo terminus ir kitas sąlygas.
2.13.    Prekių perdavimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo atstovu ar kurjeriu, o prekių fizinio atsiėmimo Pardavėjo parduotuvėje atveju, su Pardavėjo atstovu patikrinti siuntos ir Prekės būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad Prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė yra pažeista ir/ar yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti Prekės perdavimo – priėmimo dokumente, dalyvaujant kurjeriui, o Prekės fizinio atsiėmimo Pardavėjo parduotuvėje atveju Pardavėjo atstovui, bei surašyti laisvos formos siuntos ir/ar Prekės pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
2.14.    Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento.


3.    PREKĖS KOKYBĖ IR GAMINTOJO GARANTIJA
3.1.    Pardavėjas garantuoja, jog Pardavėjo El. parduotuvėje siūlomos įsigyti Prekės yra tinkamos kokybės:
3.1.1.    atitinka Pardavėjo pateiktą Prekės aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas ar El. parduotuvėje siūlydamas šią Prekę įsigyti;
3.1.2.    yra tinkama naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
3.1.3.    atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
3.2.    Pardavėjas neatsako už tai, kad El. parduotuvėje siūlomos įsigyti Prekės nuotraukose savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Prekę, visais atvejais turėtų vadovautis informacija apie Prekę, kuri nurodoma konkrečios El. parduotuvėje siūlomos Prekės aprašyme (plačiau žr. Taisyklių 2 dalį).  
3.3.    Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią gamintojo garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi konkrečios Prekės aprašyme ir/ar Prekės garantiniame lape arba Prekės PVM sąskaita-faktūroje, kuri atitinka Prekės garantinį lapą, jeigu Prekei taikoma gamintojo garantija.
3.4.    Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų (išskyrus nesudėtingus prekių veikimo patikrinimus, nereikalaujančius specialių žinių). Kai Prekės garantinį aptarnavimą teikiantis centras yra už Lietuvos Respublikos ribų, Pardavėjas organizuoja Prekių siuntimą į tokį centrą, arba, jei Prekės garantinį aptarnavimą teikiantis centras yra Lietuvos Respublikoje, Pirkėjas nukreipiamas į konkretų centrą, kurių sąrašas pateikiamas El. parduotuvės skiltyje "Serviso atstovai".
3.5.    Pardavėjo teikiama gamintojo garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.


4.    ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1.    Pirkėjas turi teise naudotis El. Parduotuve ir joje įsigyti Prekes šiose Taisyklėse nustatyta tvarka bei reikalauti iš Pardavėjo šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.
4.2.    Pirkėjas, naudodamasis El. parduotuve, sukurdamas Paskyrą, ir įsigydamas El. parduotuvėje siūlomas Prekes, patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, ir įsipareigoja:
4.2.1.    pateikti teisingą savo el. pašto adresą bei kontaktinį telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, kuri yra reikalinga naudotis El. Parduotuve kaip registruotam naudotojui ar Prekės užsakymo suformulavimui ir pateikimui vykdymui. Draudžiama atlikti Paskyros registraciją El. Parduotuvėje ar pateikti Prekių užsakymą naudojantis svetimais duomenimis;
4.2.2.    nepažeisti šiose Taisyklės nustatytų įsipareigojimų ir nepiktnaudžiauti šio Taisyklėse nustatytomis Pirkėjo teisėmis;
4.2.3.    sąžiningai ir teisingai naudotis El. parduotuve, nekenkti jos darbui ir stabiliam veikimui ir/ar nekopijuoti El. parduotuvės turinio, nepašalinti autorių ar prekinių ženklų iš bet kokių El. parduotuvės turinio kopijų, El. parduotuvės turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti El. parduotuvės turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš El. parduotuvės parsisiųstame dokumente;
4.2.4.    nenaudoti jokių automatizuotų priemonių ir/ar papildomos kompiuterinės technikos ir/ar programinės įrangos, duomenų peržiūrai ir/ar išsaugojimui, taip pat nenaudoti jokių priemonių, skirtų apdoroti El. parduotuvės turinį ir (ar) dizainą, ir (ar) Prekių aprašymus bei nuotraukas, ar skirtų juos kopijuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia El. parduotuvės funkcionalumai;
4.2.5.    saugoti Pirkėjo prisijungimo duomenis nuo trečiųjų asmenų, išskyrus asmenis, kuriuos Pirkėjas įgaliojo atstovauti Pirkėjui naudojantis El. parduotuve ir įsigyjant joje Prekes, o juos praradus ar tuo atveju, jei jie tapo žinomi tretiesiems asmenims ir/ar buvo padarytas prisijungimo duomenų neteisėtas atskleidimas, vagystė ar neteisėtas naudojimas, nedelsiant informuoti Pardavėją.
4.2.6.    informuoti Pardavėją apie bet kokių Pirkėjo duomenų, pateiktų registravimo El. parduotuvėje tikslais, pasikeitimą arba juos savarankiškai atnaujinti Pirkėjo El. parduotuvės Paskyroje;
4.2.7.    atsiskaityti su Pardavėju už El. parduotuvėje užsakytas Prekes ir kitas mokamas paslaugas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;
4.2.8.    apžiūrėti įsigytą Prekę ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra Pirkėjo užsakyta Prekė, prieš pradėdamas ja naudotis, įskaitant jos susirinkimą, montavimą ir pan. (plačiau žr. Taisyklių 2.13. p.);
4.2.9.    privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų pareigų.
4.3.    Pardavėjas įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų ir sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El. parduotuve, bei dėti visas pastangas, jog El. parduotuvė veiktų be trikdžių ir Pirkėjams būtų visada pasiekiama. 
4.4.    Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjų privatumą ir jų Asmens duomenis tvarkyti griežtai laikantis aktuose nustatytų reikalavimų ir Pardavėjo patvirtintos Privatumo politikos.  
4.5.    Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra laikinai apriboti arba nutraukti Pirkėjo naudojimąsi El. parduotuve ir Prekių įsigijimą, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Pirkėjas pateikė El. parduotuvėje, pakeitimu, ar Pirkėjo El. parduotuvės Paskyros panaikinimu ir uždraudimu Pirkėjui iš naujo užsiregistruoti El. parduotuvėje, kai:
4.5.1.    Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles ir/ar atlieka bet kokius kitus draudžiamus veiksmus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir/ar gerai moralei, ir etikos normoms, ar kitaip pažeidžia trečiųjų asmenų teises;
4.5.2.    Pardavėjas turi atlikti El. parduotuvės techninės priežiūros ir/ar atnaujinimo darbus;
4.5.3.    Pirkėjas, naudodamasis El. parduotuve gali sukelti (prevenciškai) arba daro žalą Pardavėjui, jo reputacijai, kitiems Pirkėjams ir/ar tretiesiems asmenims, ir/ar kai tai yra būtina apginti Pardavėjo, kitų Pirkėjų ir/ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus. 
4.6.    Pardavėjas turi teisę be atskiro pranešimo Pirkėjui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat perleisti tretiesiems asmenims savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių.


5.    PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
5.1.    Prekių pirkimo – pardavimo sutartis dėl konkrečios Prekės įsigijimo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas El. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir patvirtinęs, jog yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, patvirtina Prekės užsakymą ir jį apmoka ir/arba gauna Prekės užsakymo patvirtinimą šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Prekės užsakymo neapmokėjus ir negavus Pardavėjo patvirtinimo apie Prekių užsakymą, ar jų neatsiėmus ir neapmokėjus šiose Taisyklėse numatyta tvarka, kai Pirkėjas įsipareigoja už Prekes atsiskaityti jų pristatymo/atsiėmimo metu, Prekių pirkimo – pardavimo sutartis laikoma nesudaryta. 
5.2.    Pirkėjas, užsakydamas Prekes ir patvirtindamas, jog yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, deklaruoja, jog jis, vadovaujantis šios Taisyklėse numatyta tvarka, turi teisę įsigyti Prekę El. parduotuvėje, bei patvirtina, jog Prekių užsakyme pateikė teisingus savo Asmens duomenis.
5.3.    Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas,  prieš pateikiant Prekių užsakymą vykdymui. Pardavėjas rekomenduoja, kad Pirkėjai atidžiai patikrintų teikiamą Prekių užsakymą vykdymui. 
5.4.    Pirkėjui pateikus Prekių užsakymą vykdymui ir jį apmokėjus šių Taisyklių 2.3. punkte numatyta tvarka, Pardavėjas Pirkėjo Prekių užsakyme ar Paskyroje nurodytu el. paštu ir/ar SMS žinute išsiunčia patvirtinimą apie Prekių užsakymo vykdymą.
5.5.    Pardavėjui įvykdžius užsakymą, Pirkėjas Prekės užsakyme nurodytu el. paštu ir/ar SMS žinute yra informuojamas apie Prekės užsakymo įvykdymą ir jos išsiuntimą Pirkėjo Prekių užsakyme nurodytu adresu arba apie parengtą Prekę atsiėmimui Pardavėjo parduotuvėje, kai Prekės užsakyme yra pasirinktas Prekių atsiėmimo parduotuvėje būdas. 
5.6.    Šalių sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis (Prekių užsakymas) yra registruojama ir saugoma El. parduotuvės duomenų bazėje ir gali būti peržiūrėtas Pirkėjo Paskyroje, kai Pirkėjas yra registruotas El. parduotuvėje, taip pat pranešimas apie sudaryta pirkimo – pardavimo sutartį (Prekių užsakymą) kartu su elektronine PVM sąskaita faktūra su Prekių užsakyme nurodytomis Prekėmis yra siunčiama Pirkėjui jo Prekių užsakyme nurodytu el. pašto adresu ne vėliau nei per 3 dienas nuo tos dienos, kai Pardavėjas pristato Prekes ar jas perduoda pristatymui kurjeriui, arba kai Pirkėjas atsiima Prekės Pardavėjo parduotuvėje (priklausomai nuo Pirkėjo Prekių pristatymo būdo pasirinkimo).
5.7.    Pardavėjas pasilieka teisę atmesti Pirkėjo Pardavėjui pateiktą vykdymui Prekių užsakymą arba atskirą Prekę bendrame Prekių užsakyme, jeigu neturi galimybės parduoti Prekės, ir apie tai nedelsiant informuoja Pirkėją jo Paskyroje ar Prekių užsakyme nurodytu el. paštu, ir telefonu ar SMS žinute, ir ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą kainą už Prekes, kai:
5.7.1.    Prekės nėra Pardavėjo sandėlyje arba ji nebeparduodama dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo;
5.7.2.    dėl El. parduotuvės sistemos techninės klaidos, susijusios su El. parduotuvėje nurodoma Prekės kaina; 
5.7.3.    dėl kitų objektyvių ir pagrįstų aplinkybių.


6.    PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS, SUTARTIES ATSISAKYMAS
6.1.    Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų, išskyrus šių Taisyklių 6.9. punkte numatytas išimtis, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties ir grąžinti ar pakeisti tinkamos kokybės Prekes, laikantis šių Taisyklių 6.3. punkte nustatytos šios teisės įgyvendinimo tvarkos. Šia teise gali pasinaudoti tik Vartotojai, juridiniams asmenims arba fiziniams asmenims, kurie Prekę įsigyja ne vartojimo poreikiais, nėra taikoma.
6.2.    Vartotojo teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti ar pakeisti tinkamos kokybės Prekes netaikoma pirkimo – pardavimo sutartims (Prekių užsakymams) dėl:
6.2.1.    pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
6.2.2.    supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
6.2.3.    Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.
6.3.    Vartotojas, pageidaujantis realizuoti šių Taisyklių 6.1. punkte numatytą sutarties atsisakymo teisę, turi ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią Vartotojas ar Vartotojo nurodytas asmuo priima užsakytą Prekę arba, kai vienu Prekių užsakymu buvo užsakyta daugiau negu viena Prekė, tai nuo tos dienos, kurią Vartotojas ar Vartotojo nurodytas asmuo priima vienu Prekių užsakymu užsakytą paskutinę prekę, pateikti Pardavėjui El. parduotuvėje nurodytu el. paštu laisvos formos prašymą dėl Prekės grąžinimo ar jos pakeitimo kartu su Prekės apmokėjimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos faktūros ar mokėjimo operacijos išrašo) kopija.
6.4.    Vartotojui, šių Taisyklių 6.3. punkte nustatyta tvarka įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti pirkimo – pardavimo sutartį, išskyrus Vartotojo pareigą šių Taisyklių 6.5. – 6.6. punktuose nustatyta tvarka grąžinti Pardavėjui Prekę (jei Prekės buvo gautos iki teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo) ir atsiskaityti su Pardavėju už suteiktas paslaugas arba įgytas prekes pagal papildomas sutartis (jei Vartotojui iki sutarties atsisakymo buvo suteiktos paslaugos arba jis įgijo prekes pagal papildomas sutartis) ir Pardavėjo pareigą šių Taisyklių 6.7. punkte nustatyta tvarka grąžinti Vartotojui už Prekę sumokėtus pinigus bei jos pristatymo Vartotojui išlaidas. 
6.5.    Vartotojui, šių Taisyklių 6.3. punkte nustatyta tvarka įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, automatiškai be jokių papildomų išlaidų Vartotojui yra nutraukiamos papildomos sutartys, pagal kurias vartotojas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta pirkimo pardavimo sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Vartotojas privalo atlyginti Pardavėjui proporcingai už pagal papildomas sutartis įgytas paslaugas ar prekes, suteiktas iki to momento, kai Vartotojas šių Taisyklių 6.3. punkte nustatyta tvarka pateikė Pardavėjui pranešimą apie sutarties atsisakymą
6.6.    Vartotojas, pateikęs šių Taisyklių numatyta tvarka prašymą dėl Prekės grąžinimo ar pakeitimo, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šio prašymo pateikimo Pardavėjui dienos, savo sąskaita išsiųsti arba perduoti grąžinamas Prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Vartotojui tenka visos tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
6.7.    Vartotojui, šių Taisyklių 6.6. punkte numatyta tvarka grąžinusiam Prekes, Pardavėjas ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo grąžinamų Prekių gavimo, įvertinęs jų kokybę, grąžina Pirkėjui visus jo sumokėtus pinigus už Prekę, išskyrus šių Taisyklių 6.9. punkte nustatytas išimtis, ir jos pristatymo Vartotojui išlaidas, išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Vartotojui pasirinkus ne pigiausią Pardavėjo pasiūlytą įprastinį Prekės pristatymo būdą.
6.8.    Vartotojo grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, originalioje tvarkingoje pakuotėje (su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei pilnos komplektacijos, su visais priedais kaip ji buvo parduota, su instrukcija ir garantijos dokumentu (jeigu toks buvo pateiktas kartu su Preke), nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), ir nenaudota. 
6.9.    Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Vartotojo grąžinamą Prekę, jeigu grąžinama Prekė neatitinka šių Taisyklių 6.8. punkte nustatytų reikalavimų dėl Vartotojo veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti arba atskirais atvejais vienašališkai sumažinti Pirkėjui šių Taisyklių 6.7. punkte nustatyta tvarka grąžinamą sumą už Prekę, proporcingai jos vertės sumažėjimui, kai Prekės vertė sumažėja dėl Vartotojų veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
6.10.    Pirkėjui, įsigijus netinkamos kokybės Prekes, jų trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis toliau nurodyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
6.11.    Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekę ir apie tai buvo pažymėjęs Prekės perdavimo – priėmimo dokumente (žr. Taisyklių 2.13. p.) arba Prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo Prekės pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti Prekę ir savo pasirinkimu gali reikalauti, kad Pardavėjas:
6.11.1.    neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
6.11.2.    atitinkamai sumažintų Prekės kainą;
6.11.3.    pakeistų Prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
6.11.4.    grąžintų už Prekę sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės pardavimas yra esminis pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimas;
6.11.5.    vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, išskyrus atvejus, kai Prekės trūkumas yra mažareikšmis, ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą, kai Prekę įsigijo Vartotojas.
6.12.    Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 6.11. punkte numatytų jo teisių gynimo būdų, išskyrus 6.11.5. punkte nustatytą vartotojų teisių gynimo būdą, kurį gali pasirinkti tik Vartotojas, ir apie savo pasirinkimą privalo pareikšti Pardavėjui, informuodamas Pardavėją šių Taisyklių 6.13. punkte nustatyta tvarka. Jei Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 6.11.4. punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų Taisyklių 6.11. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Vartotojas neturi teisės vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
6.13.    Pirkėjas ar Vartotojas, pageidaujantis realizuoti šių Taisyklių 6.11. punkte numatytą teisę grąžinti netinkamos kokybės Prekę, turi pateikti Pardavėjui El. parduotuvėje nurodytu el. paštu laisvos formos prašymą dėl netinkamos kokybės Prekės grąžinimo ir nurodyti savo pasirinktą vieną iš Taisyklių 6.11. punkte numatytų Pirkėjo ar Vartotojo teisių gynimo būdų, bei kartu su prašymu pateikti Pardavėjui Prekės apmokėjimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos faktūros ar mokėjimo operacijos išrašo) kopiją ir garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas).
6.14.    Pirkėjui pinigai už netinkamos kokybės Prekę yra grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.


7.    ATSAKOMYBĖ
7.1.    Pardavėjas atsako už El. Parduotuvės veikimą ir paslaugų teikimo sutrikimus ir dėl to atsiradusią Pirkėjo ar trečiųjų asmenų žalą tik tuo atveju, jeigu tokia žala atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.
7.2.    Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve, įskaitant bet neapsiribojant, už Paskyros registravimo metu ir/ar Prekės užsakymo metu pateiktų jo Asmens duomenų teisingumą. Pirkėjas supranta ir pripažįsta, kad jis atsako už savo duomenų, įskaitant Asmens duomenų, perdavimą tretiesiems asmenims. Jei El. parduotuve naudojasi trečiasis asmuo (pasinaudodamas Pirkėjo duomenimis), Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.
7.3.    Pardavėjas neatsako už El. parduotuvės neveikimą ir paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Pirkėjui padarytą žalą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
7.4.    Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolius dėl to, jog Pirkėjas faktiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, ir/ar kita Pirkėjui El. parduotuvėje konkrečios Prekės aprašyme pateikta informacija.


8.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1.    Šalys gali apsikeisti informacija elektroniniu būdu, o toks informacijos apsikeitimas bus laikomas tinkamu ir prilyginamas rašytiniams dokumentams. Visa komunikacija, susijusi su naudojimosi El. parduotuvės paslaugomis ir/ar Prekių pirkimo pardavimo sutarčių vykdymu, vykdoma taip: 
8.1.1.    Pirkėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus siunčia El. Parduotuvės aplinkoje „Kontaktai“ nurodytu el. paštu;
8.1.2.    Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo Paskyroje, ar Prekės užsakymo pateikimo metu nurodytu el. pašto adresu ir kuri yra laikoma Pirkėjo gauta praėjus 12 valandų nuo jos išsiuntimo momento;
8.1.3.    Pirkėjas taip pat yra laikomas tinkamai informuotas apie Pardavėjo pranešimus pagal šias Taisykles, jeigu atitinkama informacija suteikiama Pirkėjui skambučiu ir/ar trumpąja SMS žinute Pirkėjo Paskyroje ar Prekės užsakymo metu nurodytu telefono numeriu.
8.2.    Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8.3.    Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.4.    Vartotojas, nesutinkantis su Pardavėjo atsakymu į Vartotojo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl El. parduotuvėje įsigytos Prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.